Members

 

1. Xiaolong Wang, PhD, Associate Professor CV-2016

2. Jianye Zhang, PhD, lecturer

3. Gang Chen, PhD, lecturer

4. Graduate Students:

2014:

Haibo Peng,  Molecular biology    

2015:

Shuangqin Xin,  Molecular biology  

Chunyan Li, Molecular biology  

Jinqiao Zhao,   Bioinformatics

2016:

Jing Liu, Bioinformatics

Xing Guo, Cell Biology  

Jingnu Xian, Molecular biology  

Yuanyuan Liang, Biotechnology

5.  Graduated students

2016:

Yongqiang Liu,   Bioinformatics  

Yalei Wang,  Molecular biology    

2015:

Xuxiang Wang,  Biotechnology

Chao Yang,  Bioinformatics

2014:

Qing Wang, Molecular biology       

Xiaofei Han, Bioinformatics

2013:

Biao Li,  Biotechnology   

Yingjia Li, Biotechnology     

Shihua Dong,  Biotechnology    

Jiajun Wu,  Biotechnology    

Shu Cai, Bioinformatics      

2012:   

Yu Fu, Bioinformatics   

 Qi Wang, Bioinformatics    

 Yue Zhao, Bioinformatics     

Yingbo Niu, Bioinformatics    

 Cao Liu,   Biotechnology   

 

 

 

 

 

Leave a Reply